Herindelen ja of nee

De fractie van PvdA/GroenLinks spreekt zich duidelijk uit voor herindeling. De tijd voor vrijblijvende mooie woorden is voorbij, mede nu er steeds meer bezuinigingen op de gemeente afkomen. Het college wordt opgeroepen zich actief in te zetten voor een herindeling van Groesbeek, Millingen en Ubbergen, nu de tijd begint te dringen.

Vanaf 2008 heeft de raad zelfvoldaan kunnen teren op de uitslag van de bestuurskrachtmeting die door de provincie is gedaan, als het gaat om de discussie over samenwerking/herindeling. Die zelfvoldaanheid was ook nog te  lezen in het eerste (ontwerp) antwoord van het Ubbergse college aan het college van Millingen, toen dat zichzelf wilde opheffen. De raad toonde zich bereid om de helpende hand toe te steken aan Millingen op basis van gedegen onderzoeken.

Geen sentimenten

Onze fractie heeft toen een duidelijk standpunt geformuleerd, ook om het draagvlak te vergroten voor een discussie op basis van zakelijke  gegevens, eventuele kengetallen en niet op basis van sentimenten uit het verleden, vandaar o.a. onze vraag om onderzoek naar toekomst en verleden. Toen waren we nog in de  veronderstelling ruim de tijd te hebben voor onderzoek en beraad.  Het tempo van de veranderingen en de snelle verslechtering van de sociaal economische positie van vele, vooral kleine, gemeenten heeft niet alleen ons, maar ook vele anderen verrast. Dit mede door de druk die de huidige coalitie in Den Haag legt op de bestuurlijke kracht van alle Nederlandse gemeenten. Er wordt meer naar ons doorgeschoven, de stadsregio’s Arnhem/Nijmegen worden opgheven en het WGR+ wordt nieuw leven ingeblazen. Dit gaat tegelijkertijd gepaard met flinke bezuinigingen.

Doorpakken

Wij hebben in de tussentijd niet stilgezeten. Al maanden heeft onze fractie overlegd met onze collega’s uit de regio. De signalen werdenwel erg duidelijk dat er een einde zat te komen aan de mogelijkheden van Millingen, Groesbeek en Ubbergen  om  door middel van samenwerking het hoofd te kunnen bieden aan al die maatregelen waarmee we werden en worden geconfronteerd. We hoeven ze hier niet te noemen, de concept perspectiefnota maakt het duidelijk genoeg. Ook wij zijn tot de conclusie gekomen dat alle mooie woorden over verdergaande samenwerking slechts dienden om echt doorpakken te voorkomen. Samenwerken is voor veel gemeenten het toverwoord als het rijk de gemeenten dwingt tot het overnemen van rijkstaken. Met het aangaan van samenwerkingsverbanden kun je herindeling zolang mogelijk voorkomen.Ons partij-regionaal overleg van het afgelopen jaar, heeft  geleid tot een min of meer gezamenlijke verklaring tijdens de algemene beschouwingen vorig jaar. Dit was echter na het gesprek van de gedeputeerde met het college.

Zo groot mogelijke gemeente

Wij, de Partij van de Arbeid/Groen Links fractie  zijn om en gaan voor een herindeling die moet leiden tot een zo groot mogelijke gemeente met voldoende draagkracht aan de zuidoost kant van Nijmegen. Als het kan zo snel  mogelijk. De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 moeten niet leidend zijn. De PvdA/GL fractie stelt dan ook voor om aan de provincie te vragen de regie te nemen in dit proces en de verantwoordelijke gedeputeerde uit te nodigen voor een raadsvergadering. De PvdA/GL fractie is van mening dat er een onderzoek moet komen naar de gewenste schaalgrootte aan de zuid-oostkant van Nijmegen en is van mening dat het noodzakelijk is de voorgenomen herindeling Millingen-Groesbeek uit te breiden tot een MUG+ herindeling (inclusief Heumen en eventueel zelfs Mook).Geen andere keus dan herindelen

Wij zijn ervan overtuigd dat onze eisen aan een verantwoord bestuur van onze gemeente en  aan de kwaliteit van voorzieningen in onze gemeente ons  dwingen tot deze stap. Als wij  voor onze burgers willen waarmaken wat we de afgelopen jaren hebben beloofd is er geen andere keus dan herindelen. Wij zien dit ook niet als een negatieve keus, maar als een opstap  naar de realisatie van de bestuurlijke consequentie van een situatie die eigenlijk voor een deel al bestaat. Meer dan 70% van onze gemeentelijke zaken doen we al in gemeenschappelijk verband. Veel wordt al uitbesteed, ingehuurd of geoutsourced. Dat wordt alleen maar meer. Het aantal gemeenschappelijke regelingen  neemt alleen maar toe. En voor onze raden wordt onze democratische plicht tot controle en kaderstelling navenant steeds moeilijker. Ook het ambtelijk apparaat moet alle zeilen al veel langer bijzetten om alles wat er nu op hen afkomt te kunnen blijven volgen.

Schaalvergroting/herindeling

De principiële keus tot herindelen willen wij het liefst maken met de steun van alle fracties. Deze beslissing  leent zich niet voor politiek gekissebis of allerlei moties. Wel willen wij hier nogmaals zeggen dat we nog geen definitieve uitspraak willen of kunnen doen over de precieze indeling. Wel dat hij  zo groot mogelijk dient te zijn. Want twijfels hebben we nog wel over de schaalgrootte van alleen het MUG-verband. Dat zou nog wel eens te klein kunnen zijn voor wat we willen. Daarom zien we dit als een eerste stap in een lang proces. Wij willen dan ook uitspreken dat we vanaf nu actief betrokken willen worden  bij het proces van schaalvergroting/herindeling waarvoor, wat betreft Groesbeek en Millingen, nu al een start wordt gemaakt, zodat we vanaf het allereerste begin mee kunnen praten over alles wat komt kijken bij deze geweldig belangrijke operatie.

Geen behoefte aan een referendum wel discussie

Tijdens de algemene beschouwingen hebben we al aangegeven dat de uitvoering van al onze totaalvisies, die de leefbaarheid van al onze kernen en het voorzieningenniveau moeten garanderen, uitgangspunt dienen te blijven in de toekomst. Ze zijn en blijven  voor ons uitgangspunt en doel van beleid. Kwaliteit van leven en zorg dicht bij onze burgers, zo dicht mogelijk bij huis. Daarom willen wij van het begin af aan aandacht voor bestuurlijke vernieuwing in het eventuele herindelingsproces dat vanaf nu van start gaat. Een vernieuwing die initiatieven van burgers waardeert, die beslissingen zo dicht mogelijk legt bij hen die er belang bij hebben.Onze fractie heeft er geen behoefte aan deze keuze via een referendum voor te leggen aan alle burgers.  Dat doen we ook niet met de bouw van scholen of de verhoging of verlaging van belastingen; wel willen we met iedereen in discussie over de te  nemen stappen, altijd en overal. Graag willen we daarover in overleg met andere fracties om zo tot goede afspraken te komen over een transparante en democratische besluitvorming.